Evolució i especialització dels operadors logístics


Els operadors logístics ofereixen línies
de treball especialitzades en determinats sectors, inclusiu de logística dedicada, per respondre a un client concret, o bé logística compartida, de tipus multiclient.

L’increment dels fluxos internacionals afavoreix que els operadors logístics consolidin la seva activitat sobre espais regionals amplis, que adoptin un caràcter transnacional i que, en un entorn globalitzat, els més preparats ofereixin serveis multimodals internacionals.

En aquest escenari, els grans operadors tenen més possibilitats d’obrir línies de treball noves, algunes d’elles especialitzades en determinats sectors, com el farmacèutic o la restauració, en els quals la cadena de fred i la traçabilitat són factors innegociables. De la mateixa manera, a l’oferta hi ha cabuda per a operadors que proposen logística dedicada, per respondre a un client concret, i per a una majoria que ofereix logística compartida, de tipus multiclient.

Deixant de banda les dimensions de l’empresa operadora, totes cerquen sinergies de transport entre els clients, compensant la capacitat escassa d’alguns amb les necessitats d’altres, per establir tarifes de nolis que es basin més en la densitat de productes que en l’ocupació d’espais. D’altra banda, la majoria d’operadors tracten de donar resposta a tot el cicle de vida del producte, inclosa la logística inversa, i aportar als clients propostes de millora que permetin reduir costos. Els operadors també incorporen eines per conèixer amb detall els costos logístics de les operacions i donar informació als clients en aquest camp, així com a la visibilitat de la cadena logística.

En conjunt, la majoria de les empreses usuàries consideren positives les seves experiències amb operadors logístics i valoren molt positivament obtenir informes sobre els costos logístics, la qualitat del servei i la minimització d’errades en les comandes, tal com apuntava l’any 2010 el XV Estudio anual de logística de la consultora Capgemini. Aquest estudi recollia que les empreses deixen en mans dels operadors el 42 % del seu cost logístic, que d’altra banda representa de mitjana l’11 % de la xifra de vendes. En canvi, l’estudi també apuntava que la subcontractació d’activitats estratègiques és escassa i la complicitat en la presa de decisions és encara menor, malgrat que fa anys que molts operadors realitzen operacions logístiques internes, com en el sector de l’automoció.


Les activitats d’un operador logístic poden abastar des de l’aprovisionament del procés de fabricació fins a la logística inversa.


Els operadors logístics externs


Les empreses exportadores desenvolupen cadenes logístiques cada vegada més llargues i complexes, en les quals la informació té tanta importància com el moviment de les mercaderies, fet que comporta una gran traçabilitat i connectivitat de tots els agents que participen en la cadena logística, des dels proveïdors fins els clients finals. En aquest entorn s’ha consolidat la figura de l’operador logístic extern, el 3PL (third party logistics), especialitzat en la prestació de serveis relacionats amb l’aprovisionament, la producció, l’emmagatzematge, la manipulació i la distribució de mercaderies, a un cost variable i amb una qualitat de servei alta. Amb això s’ha superat el concepte dels 1PL (first party logistics), en el qual el paper de l’operador era simplement assumir el transport, i el 2PL (second party logistics), en el qual l’operador pren el transport i l’emmagatzemament.

Els operadors logístics externs suposen l’externalització de problemàtiques globals, que impliquen posar en marxa eines informàtiques, compatir informació valuosa i aportar sistemes per aconseguir objectius predefinits amb el client. Els serveis que es poden desenvolupar són de molt diverses menes: representació fiscal en un país tercer, despatxos duaners, comercialització de productes i serveis, desconsolidació i consolidació de càrregues, emmagatzemament, control d’existències, preparació de comandes, expedició, transports a llarga i curta distància, distribució capil·lar, canvi d’envasos i embalatges, etiquetatges, logística inversa...

Aquesta gamma de possibles serveis fa de l’operador logístic extern el millor aliat del fabricant en la gestió del flux de mercaderies i d’informació. De la mateixa manera, ocupa un lloc de confiança amb els que interactua en la cadena logística: transitaris, agents de duanes o consolidadors.El quart i cinquè soci logístic


L’objectiu últim d’un operador és assolir l’excel·lència de servei que demana el mercat. És aquí on trobem un nou graó de millora amb l’aparició de l’operador com a soci logístic integral, el 4PL (fourth party logistics), que aporta la resolució de tots els processos logístics i fa d’enllaç entre el client i els serveis del prestatari 3PL, és a dir, de tots els agents del procés, cosa que genera una integració més gran de la cadena logística i una millora de la cadena de subministraments. Aquests socis logístics poden proporcionar una logística dedicada per al client.

Fent un pas més enllà, la figura d’un soci logístic del tipus 5PL (fifth party logistics) plenament integrat amb el client implica una externalització més àmplia, en la qual l’operador es responsabilitza de l’optimització d’una cadena global que abraça el seu client, els clients d’aquest i els proveïdors del seu client, eliminant-ne les operacions que no aporten valor a la cadena logística. El cinquè soci logístic és capaç de gestionar diversos subministradors, integrar les tecnologies de la informació d’acord amb les característiques del procés i, fins i tot, el finançament del projecte. Respon a la voluntat del client de tenir un únic interlocutor amb capacitat de resoldre totes les necessitats logístiques a més d’oferir un alt nivell de servei, de la mateixa manera que es tendeix a reduir subministradors en l’àmbit de la logística industrial.

Això provoca que els grans operadors obrin línies específiques de serveis o que apareguin operadors especialitzats per donar un servei adequat a les necessitats d’àmbits com la restauració o la moda. Per exemple, Geodis, DHL o Gefco ofereixen logística dedicada per a sectors tan diversos com la cosmètica, l’automoció o la gran distribució. De fet, sovint les empreses no busquen tant un operador generalista com un prestatari que sigui capaç de realitzar la funció de 4PL en el seu sector concret, seguint-los amb un estàndard de qualitat màxima en el seu procés d’internacionalització.


Alfil Logistics

Alfil Logistics és un operador logístic integral, amb serveis de transport i de distribució en operacions d’externalització, que presta serveis a diferents sectors d’activitat, especialment per a productes de gran consum, alimentació i begudes.

La capacitat de servei d’aquest operador abasta el conjunt de la cadena de subministrament, amb el suport de sistemes d’informació avançats. Això inclou des del dipòsit fiscal i duaner de mercaderies i l’aprovisionament dels processos de fabricació, fins a l’emmagatzematge i la gestió d’inventaris, la manipulació de productes i la preparació de comandes per dur a terme la distribució capil·lar i a plataformes de distribució.

Alfil Logistics, amb tretze centres logístics a Espanya i 140.000 m2 de superfície d’emmagatzematge, és un exemple paradigmàtic d’eficiència intermodal, amb serveis de transport ferroviari en vagons de càrrega paletitzada que connecten ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla o A Coruña, pel que fa a l’operativa en territori peninsular.