Formació logística a Catalunya


La formació és indispensable
per assolir nivells adequats
de productivitat, aprofitament dels
mitjans tècnics i, sobretot, seguretat
en un entorn on treballen persones
amb elements mecànics mòbils.

El desenvolupament de la logística a Catalunya demana nous perfils professionals que s’adaptin a un entorn en canvi constant a tots els nivells de formació. Segons un informe de Barcelona Activa sobre logística presentat el 2010 i realitzat per la Fundació ICIL, les ocupacions relacionades amb els departaments de compres, gestió logística, transport, magatzems o gestió duanera aniran en augment els propers anys, especialment pel que fa a càrrecs intermedis i superiors.

Com a resposta a la demanda de professionals i de formació dels treballadors del sector logístic que, segons l’Institut Nacional d’Estadística, va donar feina a 19.176 persones a Barcelona en el tercer trimestre de 2009, existeix una àmplia oferta que engloba des dels nivells superiors (postgraus i màsters) fins a la formació d’operaris de magatzem. A més, hi ha propostes que comprenen tots els aspectes relacionats amb la cadena logística i altres molt més especialitzades. D’altra banda, cal destacar l’eclosió de programes en línia, dels quals cada vegada se’n pot trobar més varietat a la xarxa.

L’oferta de formació en logística evidencia una manca d’homogeneïtzació, ja que l’oferta s’ha conformat d’acord amb les necessitats formatives empresarials, i això ha fet que organismes privats i associacions hagin anat tradicionalment per davant de la formació universitària.