L’accés al finançament


En el cas dels grans projectes d’infraestructures, impulsats majoritàriament per l’Administració
de l’Estat o els governs autonòmics,
és molt habitual que aquests no afrontin els costos exclusivament, sinó que comptin amb el suport d’altres administracions, de fons europeus
i de grans grups empresarials.
A la imatge, una vista de la C-17, que uneix el Ripollès i Osona amb l’àrea metropolitana de Barcelona.

La conjuntura derivada de la crisi econòmica internacional ha fet que alguns sectors trobin dificultats per accedir al crèdit. És el cas del sector de la construcció i el de les empreses dedicades al transport en exclusiva. Molt diferent és la perspectiva de les que assumeixen projectes logístics o tecnològics, com, per exemple, empreses industrials que volen millorar logístiques que suposen un canvi qualitatiu i aporten valor afegit, o el d’empreses de serveis logístics avançats.

Les empreses més consolidades del sector logístic, a més, tenen possibilitats d’atraure inversions. De fet, és palès l’interès d’empreses de capital risc per invertir en el sector logístic, bé sigui comprant directament empreses, bé participant en les seves ampliacions de capital. Hi ha molts exemples d’operadors logístics catalans o d’empreses transitàries que han atret inversors, la qual cosa els ha permès d’afrontar projectes de desenvolupament en el mercat globalitzat.

Les dificultats de finançament a través de les entitats bancàries fa que les empreses s’adrecin a l’Administració pública a la recerca de capital. Les administracions, però, els exigeixen la presentació de projectes que responguin a premisses de millora qualitativa dels processos i d’internacionalització. L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) i l’Institut Català de Finances són els referents principals per aconseguir el finançament desitjat. S’hi poden afegir les facilitats que ofereixen les oficines de promoció d’alguns ajuntaments i el suport de les cambres de comerç per cercar socis adequats.

L’ICO disposa de línies de col·laboració amb entitats financeres per tal que les empreses puguin obtenir préstecs amb llargs terminis d’amortització. L’ICO també finança projectes d’inversió d’empreses, especialment pimes innovadores, tant en el mercat domèstic com en l’exterior, que contribueixin al desenvolupament en sectors com infraestructures, telecomunicacions, transport, energia i medi ambient. En aquest sentit, Catalunya és una de les comunitats autònomes espanyoles amb més operacions aprovades per l’ICO.

Per la seva banda, l’Institut Català de Finances ofereix recursos financers en forma de préstecs, avals i capital. Actua de manera complementària al sector financer en projectes empresarials de maduració mitjana i llarga, viables i de caràcter estratègic. Compta amb diverses línies d’actuació relacionades amb el finançament d’empreses catalanes que té com a finalitat potenciar projectes empresarials en sectors que aporten valor afegit i ocupació a l’economia. També disposa d’una línia d’avals per facilitar a les empreses l’accés al finançament de circulant per tal d’ajudar-les a superar problemes conjunturals. A la vegada, és paraigua d’una sèrie d’empreses de capital risc que s’adrecen majoritàriament a projectes tecnològics o innovadors, amb expectatives de rendibilitat i creixement.