Infraestructures i desenvolupament econòmic


El nivell i el model de desenvolupament econòmic d’un país es reflecteix en la planificació del territori i les infraestructures i, per tant, en la seva gestió logística global. El PIB és un dels indicadors principals per a les previsions de demanda d’infraestructures, sobretot de transport de mercaderies; encara que la densitat de població també permet avaluar les necessitats futures de desenvolupament d’infraestructures per a la mobilitat, valorant els factors socioeconòmics per damunt dels factors de rendibilitat a curt termini. Conseqüentment, l’Administració pública ha de resoldre els reptes que es deriven d’aquests factors amb solucions efectives. Aquesta adaptabilitat necessària imposa preveure les fonts de finançament, incloent la possible participació de capital privat, per assolir en cada moment les infraestructures més adients i garantir-ne el seu manteniment.La planificació del territori i el desenvolupament de les infraestructures de transport a Catalunya han de considerar tant la connectivitat interna com l’accessibilitat a les cadenes de transport intermodal europeu. A les imatges, fotografia Landsat del territori català i mapa comarcal, amb un esquema de la seva xarxa viària.