La demanda i l'oferta exteriors


A Catalunya se situa la meitat
de la indústria farmacèutica de l’Estat espanyol. És un sector consolidat des
de fa dècades i amb un gran dinamisme, on destaquen empreses multinacionals com Almirall, Esteve o Grifols.
A la fotografia, detall de treballs de recerca als laboratoris Almirall, empresa amb seu a Barcelona, present a més
de setanta països.

Les exportacions a Catalunya


Després de creixements de dos dígits de les exportacions catalanes en les dècades de 1980 i 1990, el període 2000-2010 va presentar una evolució més moderada, similar al comportament de les exportacions de la Unió Europea. De la mateixa manera que ha succeït en altres economies, a Catalunya l’exportació també s’ha vist afectada per l’empenta de les economies emergents. Així, en el període 2000-2008, les exportacions van experimentar una taxa de creixement del 7 % anual, fins que l’any 2009, caracteritzat per una contracció sense precedents del comerç mundial, el descens de les exportacions es va apropar a caigudes del 20 %.

Segons l’Idescat, les exportacions catalanes van ser el 2008 de 64.977 milions d’euros. El 2009, no obstant això, van decaure un 16 %, i el 2010 es van quedar en 48.599 milions d’euros, amb un descens del 14,7 %. D’altra banda, d’acord amb l’Eurostat, Catalunya ha reduït la seva quota d’exportació a la Unió Europea des de 2003, com també la va reduir en el conjunt de l’economia mundial, encara que en aquest cas fou degut en gran part a la forta apreciació de l’euro, que va penalitzar la competitivitat de les exportacions, tot i que, malgrat això, representen gairebé una tercera part del PIB de Catalunya.

Pel que fa a les destinacions de l’exportació catalana, el 72 % s’adreça al mercat europeu, destacant França i Alemanya, ja que absorbeixen una tercera part de les exportacions, seguits d’Itàlia i Regne Unit en proporcions inferiors. Es tracta de mercats molt consolidats en els quals Catalunya manté o augmenta la seva presència malgrat l’oferta globalitzada i la pressió dels productes de les economies emergents. D’altra banda, també s’han consolidat com a destinacions dels productes catalans Amèrica del Nord, Sud i Central, o els països emergents. Xina suposa l’1 % de les exportacions.

Per sectors, segons dades de 2009, els que tenen percentatges d’exportació més significatius són els de vehicles a motor, materials de transport, químic, electrònica i plàstics.


Exportacions de Catalunya en el període 2000-2009
PIB Exportacions Exportacions s/PIB (%)
Milers € Variació interanual (%) Milers € Variació interanual (%)
2000 126.281 43.135 34,2
2001 135.709 7,5 46.889 8,7 34,6
2002 144.746 6,7 48.256 2,9 33,3
2003 155.332 7,3 48.730 1,0 31,4
2004 168.101 8,2 51.018 4,7 30,3
2005 180.729 7,5 54.948 7,7 30,4
2006 195.921 8,4 60.599 10,3 30,9
2007 208.680 6,5 64.977 7,2 31,1
2008 214.714 2,9 66.144 1,8 30,8
2009 206.966 –3,6 55.757 –15,7 26,9

Font: Cambra de Comerç de Barcelona. Potencial exportador y perfil de la empresa exportadora de Cataluña, octubre 2009-maig 2010.

Destinació de les exportacions de Catalunya
Estructura percentual mitjana de cada període (%) Creixement interanual mitjà de cada període (%)
2001-2004 2005-2009 2001-2004 2005-2009
Total 100,0 100,0 4,0 1,4
Unió Europea 74,4 71,8 4,8 –0,2
– Alemanya 12,8 10,6 0,8 –2,7
– França 18,7 20,0 6,7 2,3
– Itàlia 10,3 9,9 5,6 –0,2
– Regne Unit 7,4 6,5 7,1 –6,1
Resta del món 25,6 28,2 1,9 5,9

Font: Cambra de Comerç de Barcelona. Potencial exportador y perfil de la empresa exportadora de Cataluña, octubre 2009-maig 2010.Tipologia d’empreses exportadores


La competitivitat i la productivitat són elements vinculats a la capacitat exportadora de les empreses. En el cas de Catalunya, les exportacions han estat fonamentals històricament per arribar al nivell de desenvolupament actual.

Quina és la tipologia de l’empresa exportadora a Catalunya? De les més de 619.000 empreses, quines exporten? Un informe de 2009 de la Cambra de Comerç de Barcelona assenyala que el sector industrial aglutina el 75 % de les exportacions. El potencial principal es troba a la indústria manufacturera i les empreses que li donen servei, que a Catalunya són gairebé 149.000 empreses. És en aquest segment, que suposa el 80 % de l’exportació, el 50 % de la producció i el 31 % de l’ocupació, on es concentren més expectatives de futur. També es detecta un interès per la internacionalització entre les 100.000 empreses que corresponen als sectors del transport, les comunicacions, l’energia i els serveis financers.

Segons reflecteix una enquesta de la Cambra de Comerç de Barcelona, unes 20.400 empreses manufactureres amb seu a Catalunya mostraven el 2010 algun grau d’internacionalització: set de cada deu exportaven de manera habitual i, per a moltes, l’exportació representava més d’una tercera part de la seva activitat. Una altra dada que cal tenir en compte és que mentre un 80 % de les empreses de més de 50 treballadors exporten, només un 20 % de les que tenen menys de 10 treballadors ho fan.Les importacions de Catalunya


La capacitat importadora de Catalunya està interrelacionada amb el seu potencial exportador, que té com
a principal destinació països europeus, principalment França i Alemanya, d’Amèrica i d’economies emergents d’Àsia. A la imatge, vaixell portacontenidors de la naviliera ZIM realitzant operacions de càrrega
i descàrrega al port de Tarragona.

La capacitat importadora és un factor determinant per a la consecució de cadenes competitives i, de manera global, incrementar l’activitat transformadora de la indústria així com, en definitiva, la seva capacitat per generar valor. És a dir, hi ha una relació directa entre les importacions de Catalunya i la seva capacitat exportadora.

Segons dades de 2010, les importacions a Catalunya van ascendir a 67.246 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 14,4 % respecte al 2009. S’observa com a dada més significativa el canvi de tendència, que indica una certa recuperació econòmica després que els anys 2008 i 2009 es donessin caigudes de les importacions en un –3,9 % i en un –25,3 %, respectivament.

Durant l’exercici 2010 van augmentar les compres a l’exterior dels béns intermedis (25,9 %) i dels béns de capital (3,8 %). Les compres de béns de consum, en canvi, van disminuir un 3,2 %. Per branques d’activitat, totes van registrar augments interanuals, excepte la de vehicles de motor i altres materials de transport, que va disminuir un 8,9 %. Els increments més forts els van registrar els productes energètics, l’extracció i refinació de petroli (35,3 %), els equips elèctrics i electrònics (21,9 %), la indústria química (21,6 %, que representa gairebé un terç de les importacions espanyoles en aquest camp) i la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, amb un augment del 21,6 %.


Importacions de Catalunya, per branques d’activitat
Sectors Catalunya Espanya Cat./Esp. (%)
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 2.901,80 8.639,70 33,59
Productes energètics; extracció i refinació de petroli 9.254,10 43.743,40 21,16
Alimentació i begudes 4.739,80 16.191,90 29,27
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 6.151,80 16.885,40 36,43
Indústries químiques 12.640,30 33.225,60 38,04
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.755,50 15.521,50 24,20
Maquinària i equips mecànics 3.803,90 13.941,20 27,29
Màquines d’oficina, instruments de precisió i òptica 2.837,80 8.332,80 34,06
Equips elèctrics i electrònics 5.918,90 19.685,40 30,07
Vehicles de motor i altres materials de transport 7.121,40 30.568,50 23,30
Resta de branques d’activitat 7.806,20 30.333,20 25,73
No classificats 315,10 1.013,20 31,10
Total importacions 67.246,60 238.081,60 28,25

Unitats: milions d’euros. Font: Idescat, dades de 2010.