La xarxa viària a Catalunya


La demanda de transport de mercaderies per carretera creix en tots els àmbits, des de l’urbà a l’internacional. Aquest mode de transport representa gairebé
el 80 % del conjunt del transport i suposa més del 2 % del valor afegit brut català.

La xarxa viària catalana està formada per les xarxes de carreteres de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

Dels gairebé 12.000 km que formen la xarxa de vies terrestres de Catalunya, el 90,2 % són carreteres i el 9,8 %, autopistes.

Pel que fa a la xarxa d’alta capacitat, el 47,9 % són autopistes, el 44,3 autovies, i el 7,8 vies de doble calçada. Per contra, el conjunt d’Espanya disposa només d’un 19,3 % d’autopistes, però d’un 70,5 % d’autovies i un 10,2 % de vies de doble calçada.

Segons dades del Ministeri de Foment i del Departament de Territori i Sostenibilitat, Catalunya disposa de 37,1 km de xarxa viària per cada 100 km2 (39 km/100 km2 és la mitjana espanyola), mentre que quant a la relació entre aquesta xarxa i la població, per cada 1.000 habitants corresponen 1,6 km (la mitjana espanyola és de 5,13/1.000 habitants).

Quant a la titularitat de les vies terrestres, 1.818 km són de titularitat estatal, 5.839 km depenen de la Generalitat de Catalunya i 4.323 km, de les diputacions.

Les autopistes i autovies estatals formen part de la Red de Carreteras del Estado i estan gestionades pel Ministeri de Foment, o per empreses concessionàries en el cas de les autopistes de peatge.

Catalunya té dues autopistes de peatge de titularitat estatal, gestionades per l’empresa concessionària Abertis, l’AP-7, o Autopista del Mediterrani, que va des de la frontera amb França, a la Jonquera, fins a Ulldecona (Tarragona), enllaçant a partir d’aquí amb Alacant, Cartagena i Màlaga; i l’AP-2 o Autopista del Nord, que va de Molins de Rei (Barcelona) fins a Lleida.

D’atra banda, les carreteres de titularitat estatal formen part de la Xarxa d’Interès General. Al territori català n’hi ha onze, entre les quals destaquen la N-II que des de la Jonquera arriba fins a Madrid; la N-240 que uneix Tarragona amb Lleida i d’aquí cap a Bilbao; i la N-340 que neix a Barcelona i discorre per Tarragona, per continuar fins a Algesires.Evolució de la xarxa viària


Tot i que els eixos viaris han de garantir la mobilitat, la longitud de la xarxa de carreteres a Catalunya s’ha mantingut estable durant el període 2004-2010, mentre que en aquests anys el volum de vehicles ha crescut gairebé un 14 %, situant-se a final de 2009 en més de cinc milions.

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya va aprovar el 2009 el decret que modificava la Llei de Carreteres de l’any 1993 amb l’objectiu de dotar el país d’una xarxa viària integrada, segura i que garantís l’accessibilitat. Aquesta legislació permet impulsar i accelerar la construcció de noves vies terrestres, desplegant el Pla d’autovies de Catalunya aprovat el 2004. Aquest pla preveu la intervenció de la iniciativa privada en el finançament de la construcció i l’explotació de les infraestructures viàries mitjançant el contracte de concessió d’obra pública per un període determinat.

El Pla d’autovies va preveure la construcció de 500 km de xarxa d’autovies lliures de peatge, dels quals 300 són competència de la Generalitat.


Transport de mercaderies per carretera a Catalunya
Transport intrarregional Transport nacional Transport internacional Total 
2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Tones  305.475 193.948 77.114 64.683 15.199 16.207 397.788 274.838
Tones per habitant 42,37 25,82 10,7 8,61 2,1 2,15 55,17 36,58
Milers de tones/km 10.895 7.733 37.093 29.741 13.969 13.004 61.957 50.478
Nombre d’operacions 46.392.034 30.118.889 6.268.503 5.330.824 1.194.802 1.281.403 53.855.339 36.731.116
Operacions en buit (%) 48,64 47,46 19,67 20,09 17,28 20,71 44,57 42,56
Tones per operació 12,82 12,2 30,64 30,38 30,71 31,92 13,33 13,03
Distància mitjana km/tona 35,67 39,87 963,69 920,11 1.838,84 1.602,247 155,75 166,31

Font: Ministeri de Foment, Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera 2010. Les dades corresponen al transport de vehicles autoritzats per la Dirección General de Transporte por Carretera per transportar mercaderies per carretera, amb una capacitat de càrrega útil superior a 3,5 t i un pes màxim autoritzat superior a 6 t.