Mobilitat i usos dels modes de transport


A la regió metropolitana de Barcelona
s’hi produeixen més de disset milions
de desplaçaments en dia feiner. Gairebé la meitat d’aquests desplaçaments
es fan caminant o en bicicleta,
el 20 % en transport públic i la resta
en vehicle privat.

Segons dades de l’any 2010, a la regió metropolitana de Barcelona, que compta amb una població de 4.231.000 persones, s’hi produeixen més de 17 milions de desplaçaments en dia feiner, amb una mitjana de quatre desplaçaments per persona. Un desplaçament es correspon amb un únic motiu i pot tenir una o més etapes realitzades amb modes de transport diferents.

Del total d’aquests desplaçaments, el 4,4 % (gairebé 750.000) són desplaçaments professionals d’unes 60.000 persones per a les quals l’acció de desplaçar-se és un element clau en la seva ocupació. També hi ha més d’un 8 % de la població, unes 352.000 persones, que no realitza cap desplaçament diari. Així doncs, es pot afirmar que més del 91 % de la població es desplaça diàriament. D’aquesta xifra, un 48,5 % opta per anar a peu o en bicicleta, mentre que el 31 % dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat i el 20,5 %, en transport públic.

Un 8,2 % dels desplaçaments són multimodals: estan constituïts per més d’una etapa i es realitzen mitjançant la combinació de més d’un mode de transport, essent el transport públic el mode predominant en les principals cadenes modals.

Per comarques, en les que es fa un major ús del transport públic són el Barcelonès (28,6 %) i, després, el Baix Llobregat (13,8 %).

Pel que fa a la distribució horària, el 90,1 % dels desplaçaments es realitzen en horari diürn (7 a 21 h), mentre que la major concentració es produeix a la tarda, entre les 17 i 20 h (3,9 milions de desplaçaments, el 24,0 % del total), tot i que al matí també s’observa una hora punta, entre les 8 i les 9 h, quan es produeixen més d’un milió de desplaçaments.

L’ús del transport públic en els desplaçaments intracomarcals és molt reduït, excepte al Barcelonès, és a dir, que la major part dels desplaçaments entre comarques es fan en transport privat.

Finalment, i pel que fa a la ciutat de Barcelona, per cada desplaçament intern en transport privat se’n fan gairebé el doble en transport públic. A mesura que els desplaçaments s’allunyen de la ciutat, la quota d’ús del transport públic decreix.