Les terminals ferroportuàries: Barcelona i Tarragona


Imatge d’una via d’ample ibèric
amb un tercer carril per a mercaderies.

El port de Barcelona compta amb terminals ferroviàries, d’ample de via europeu, especialitzades segons el tipus de tràfic. Per a les mercaderies a granel existeixen les terminals ubicades als molls de Contradic i d’Inflamables; per als contenidors, les terminals de Morrot i les dels molls Sud (dins la terminal de TCB) i Príncep d’Espanya (dins la de Tercat). També hi ha terminals específiques per al tràfic d’automòbils, ubicades a la dàrsena Sud, al moll d’Inflamables i al carrer Z.

L’Autoritat Portuària de Barcelona preveu la construcció de noves termin als intermodals de recepció i expedició de trens que s’ubicaran a la ZAL Prat (una per a l’expedició i una altra per a la càrrega de contenidors); a l’àrea Nou Llobregat, destinada a la recepció i expedició de trens; una altra al Dic Sud, per a la recepció i expedició de contenidors, i dues terminals més de contenidors.

El port de Tarragona és uns dels ports peninsulars amb una major quota ferroviària, especialment pel que fa a mercaderies a granel. Les principals terminals per a la classificació i dipòsit de vagons estan ubicades als molls de Costa, d’Aragó, i adjacents al mur del riu Francolí. El port també compta amb una xarxa ferroviària interior que dóna servei als molls de Costa, Llevant, Lleida, Aragó, Reus, Rioja, Castella i Catalunya, a l’esplanada d’hidrocarburs i a la terminal de vehicles. La xarxa ferroviària portuària està connectada amb les línies que van de València a Barcelona, i de Tarragona a Saragossa i Lleida.