Logística inversa


La reducció de costos és el motiu principal pel qual les empreses subcontracten serveis logístics, seguit de l’augment de flexibilitat que els aporta, la possibilitat de reduir les inversions, millorar serveis i incrementar sinergies. La preparació de comandes
és una de les activitats que tendeix
a externalitzar-se.

La gestió de les devolucions i els residus, la logística inversa, pren importància en l’activitat de les empreses, tant pel que fa al servei al client com per la normativa mediambiental europea transposada a la legislació espanyola en els diversos àmbits (envàs i embalatge, electrònica, automoció, farmàcia, construcció, etc.). Aquests canvis legislatius que impulsen el reciclatge i la reutilització i la paradoxa d’un cicle de vida dels productes cada vegada més curt, generen una activitat creixent de retorn dels productes, realitat que incideix sobre la cadena de subministraments. La retirada i el tractament dels retorns conforma un cost afegit que ajuda a prendre consciència del valor econòmic d’una gestió eficient de la logística inversa. Comptar amb un dispositiu logístic adequat per a aquesta activitat és un avantatge competitiu, tant per gestionar les devolucions del client insatisfet, a qui cal donar una resposta immediata, com per complir amb les normatives al menor cost possible.

Les especificitats de cada sector i producte fan de la logística inversa un univers diversificat, amb solucions molt diferenciades i un pes diferent dins els costos logístics. Així, en el sector editorial, per exemple, les devolucions arriben al 50 % del cost logístic total, per l’import del transport i, sobretot, de la manipulació i l’acondicionament dels exemplars per a la seva reintroducció en el circuit comercial. Aquest també és el cavall de batalla de les empreses de comerç electrònic. En altres casos, com ara la línia blanca i la marró, on la legislació vigent imposa la recuperació dels productes arribats a la fi de la seva vida útil, la immensa activitat de la logística inversa se situa en la gestió i recuperació per al reciclatge dels materials i components.

L’empresa Cespa gestiona la recollida,
el transport i el tractament de residus perillosos i la neteja industrial.
A la imatge, una de les seves instal·lacions a Hostalets de Pierola (Barcelona).

La logística inversa implica la recollida i el transport invers del producte, i la seva classificació i comprovació. En el cas de productes que es puguin retornar al circuit comercial, caldrà el reacondicionament, reembalatge i transport fins al punt de consum. Però, evidentment, no tot producte retornat és pot reinserir, i les empreses s’han de fer càrrec dels que han acabat el seu cicle vital i cal reciclar o destruir segons la llei, cas que suposa la reutilització de materials o l’enviament a plantes de reciclatge. Per articular la recollida selectiva, el transport a plantes de triatge, el reciclatge i la destrucció, els fabricants compten amb els sistemes integrats de gestió (SIG). La participació en un SIG possibilita comptar amb una entitat gestora que permet reduir i sobretot clarificar els costos logístics d’aquest procés. També es pot subcontractar una empresa externa, com Cespa que, en la seva divisió industrial, gestiona la recollida, el transport i el tractament de residus perillosos i la neteja industrial.

Pel que fa a l’establiment d’estratègies per reduir les devolucions, les empreses han d’identificar el percentatge de productes retornats i analitzar-ne els motius per millorar-los i reduir els retorns. L’abast de la logística inversa va molt més enllà del retorn del producte i s’insereix en la mateixa estratègia de producte: des de la fase de disseny fins al control de qualitat en els aprovisionaments, la fabricació, l’embalatge i la distribució, podent reduir el volum i els costos que generen les operacions de logística inversa. També en aquest àmbit cal plantejar l’estratègia d’una logística col·laborativa i incorporar necessàriament eines tecnològiques per assegurar la traçabilitat.

Els experts consideren que el valor d’una operació de logística inversa multiplica com a mínim per sis els costos d’una operació de logística convencional. Aquesta dada explica per si mateixa que la logística de devolucions està generant un volum d’activitat creixent, que també es pot observar com un mercat de futur per als operadors logístics, atès que encaixa plenament amb la filosofia de deixar en mans de tercers aquelles àrees que no siguin pròpiament el centre del negoci de les empreses.