Terminals ferroviàries per a mercaderies


Les terminals ferroviàries es poden classificar en dos grups: les d’intercanvi modal ferrocarril-camió o ferrocarril-vaixell, i aquelles que són l’inici o el final de la cadena de transport, amb origen o final a la indústria receptora o expedidora de la mercaderia.

L’operador de la majoria de terminals ferroviàries de Catalunya és Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), organisme dependent del Ministeri de Foment.