Una xarxa viària congestionada


La xarxa viària catalana compta
amb 12.000 km, de les quals el 90,2 % són carreteres i el 9,8 %, autopistes.

La xarxa viària catalana representa entre el 7 i el 8 % de la xarxa estatal, encara que Catalunya aculli el 15 % de la població espanyola i prop del 18 % del parc de vehicles, erigint-se en la comunitat amb un nivell més alt de saturació de la xarxa viària.

Les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) indiquen que, tot i la disminució del volum del tràfic de mercaderies a causa de la crisi econòmica, cada cop circulen més vehicles de transport per les carreteres catalanes. Les vies més saturades són de titularitat estatal que, curiosament, són les de menor extensió.

La xarxa arterial de la regió metropolitana de Barcelona és la que suporta unes IMD més altes, degut a la seva major densitat de població, a la concentració de grans infraestructures de transport com el port i l’aeroport, i al fet de ser una regió de producció industrial que exporta a escala nacional i internacional.

Les demandes del teixit empresarial i productiu i del conjunt de la societat civil se centren en millorar aquesta saturació de les vies terrestres, potenciant l’ús del ferrocarril i la intermodalitat en el transport de mercaderies, i millorant la productivitat en la distribució urbana, per aconseguir que el transport sigui una activitat sostenible.


Intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) a Catalunya

Font: Ministeri de Foment i Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Carreteres). Dades 2009.